ПОКАНА ЗА ОСД


ПОКАНА ЗА ОСД

П О К А Н А

за свикване на

ОБ Щ О  С Ъ Б Р А Н И Е  на  Д Е Л Е Г А Т И Т Е

на  сдружение ФЕДЕРАЦИЯ НА  КУЛТУРНО ПРОСВЕТНИТЕ ДРУЖЕСТВА НА КАРАКАЧАНИТЕ  В  БЪЛГАРИЯ

 

Управителният съвет/УС/ на сдружение с нестопанска цел “Федерация на Културно – Просветните  Дружества на Каракачаните в България” /ФКПДКБ/, на основание чл. 26 от З Ю Л Н Ц  и чл. 21, ал.1 от Устава на ФКПДКБ, свиква редовно Общо Събрание на Делегатите /ОСД/ на сдружението на 22 март 2014 г. от 10, 00 часа, в гр. Сливен, заседателна зала на ФКПДКБ, бул. „Панайот Хитов” № 1, при следния дневен ред:

 

  1. 1. Отчет за дейността на Председателя и за дейността на УС на ФКПДКБ за 2013 год.; Проект за решения – ОСД приема отчета за дейността на Председателя и за дейността на УС на ФКПДКБ за 2013 год.
  2. 2. Отчет за дейността на Съвета на Председателите на ФКПДКБ за 2013 год.; Проект за решение – ОСД приема отчета за дейността на СП на ФКПДКБ за 2013 г.
  3. 3. Доклад на Контролния съвет на ФКПДКБ за 2013 год.; Проект за решение – ОСД приема доклада на КС на ФКПДКБ за 2013 год.
  4. 4. Освобождаване на Председателя и УС от отговорност; Проект за решение – ОСД освобождава от отговорност Председателя и УС
  5. 5. Избор на Председател на ФКПДКБ за следващия мандат; Проект за решение – ОСД избира председател за следващия мандат
  6. 6. Избор на членове на Управителния съвет на ФКПДКБ; Проект за решение – ОСД избира членове на Управителния съвет на ФКПДКБ
  7. 7. Избор на Контролен съвет; Проект за решение – ОСД избира нов Контролен съвет
  8. 8. Приемане на основните насоки и програми за дейността на ФКПДКБ за 2014 год.; Проект за решение – ОСД приема  основните насоки и програми за  дейността на ФКПДКБ за 2014 год.;
  9. 9. Предложение за проектобюджет на ФКПДКБ за 2014 год.; Проект за решение – ОСД приема бюджета на ФКПДКБ за 2014 год.

10. Разни

Регистрацията на делегатите в Общото събрание на делегатите ще започне в 9, 00 часа.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава, събранието ще се проведе на същия ден от 11, 00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите делегати.

Писмените материали за Общото събрание на делегатите са на разположение в седалището и адреса на управление на ФКПДКБ–гр. Сливен, бул. “Панайот Хитов” № 1.

След приключване на Общите събрания по дружества, моля всички Председатели да изпратят имената на новоизбраните делегати за ОСД на ФКПДКБ, чийто мандат е 3 години. Това да стане не по – късно от 10 март 2013г., за да може да се изготвят списъците на мандатна комисия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

eight − 6 =