ОСД


ОСД

УС на ФКПДКБ, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от Устава на ФКПДКБ свиква редовно Общо Събрание на Делегатите на сдружението на 20 март 2011 г. от 10:00 часа, в гр. Сливен, Малка зала на кино “Агликина поляна”, ул. “Генерал Скобелев” 1, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на Председателя и за дейността на УС на ФКПДКБ за 2010 год.; Проект за решения – ОСД приема отчета за дейността на Председателя и за дейността на УС на ФКПДКБ за 2010 год.
2.Отчет за дейността на Съвета на Председателите на ФКПДКБ за 2010 год.; Проект за решение – ОСД приема отчета за дейността на СП на ФКПДКБ за 2010 г.
3.Доклад на Контролния съвет на ФКПДКБ за 2010 год.; Проект за решение – ОСД приема доклада на КС на ФКПДКБ за 2010 год.
4.Промени в Устава на ФКПДКБ.; Проект за решения – ОСД приема промените в устава на ФКПДКБ.
5.Приемане на основните насоки и програми за дейността на ФКПДКБ за 2011 год.; Проект за решение – ОСД приема  основните насоки и програми за  дейността на ФКПДКБ за 2011 год.
6.Предложение за проектобюджет на ФКПДКБ за 2011 год.; Проект за решение – ОСД приема бюджета на ФКПДКБ за 2011 год.
7.Разни

Регистрацията на делегатите в Общото събрание на делегатите ще започне в 9, 00 часа.
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава, събранието ще се проведе на същия ден от 11, 00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите делегати.
Писмените материали за Общото събрание на делегатите са на разположение в седалището и адреса на управление на ФКПДКБ–гр. Сливен, бул. “Панайот Хитов” № 1.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

10 + 2 =