Цели

Основни цели на федерацията

Основните цели на ФКПДКБ са:

  • Изучаване, популяризиране и съхраняване на историята, културата, традициите и езика на каракачаните;
  • Защита и утвърждаване на културните и духовни права на каракачаните в България;
  • Поддържане на контакти със сродни организации от страната и чужбина.

Средствата, с които Федерацията постига своите цели са:

  • Членски внос, дарения, завещания;
  • Организиране и провеждане на курсове, семинари, беседи за повишаване знанията, уменията и квалификацията на членовете, организиране и провеждане на събори на каракачаните;
  • Концерти, фолклорни фестивали, организиране на информационни кампании чрез презентации, филми, радио и телевизионни предавания;
  • Иницииране и участие като партньор или бенефициент в местни инициативни групи, подходящи програми и проекти на национално, европейско и друго ниво за изпълнение на целите на сдружението.