О Б Я В А  за свикване на  ОБ Щ О  С Ъ Б Р А Н И Е  на  Д Е Л Е Г А Т И Т Е


О Б Я В А  за свикване на  ОБ Щ О  С Ъ Б Р А Н И Е  на  Д Е Л Е Г А Т И Т Е

 

 

 

О Б Я В А  за свикване на  ОБ Щ О  С Ъ Б Р А Н И Е  на  Д Е Л Е Г А Т И Т Е на  сдружение ФЕДЕРАЦИЯ НА  КУЛТУРНО ПРОСВЕТНИТЕ ДРУЖЕСТВА НА КАРАКАЧАНИТЕ  В  БЪЛГАРИЯ

 

            Управителният съвет/УС/ на сдружение с нестопанска цел “Федерация на Културно – Просветните  Дружества на Каракачаните в България” /ФКПДКБ/, на основание чл. 26 от З Ю Л Н Ц  и чл. 21, ал.1 от Устава на ФКПДКБ, свиква редовно Общо Събрание на Делегатите /ОСД/ на сдружението на 28 март 2020 г. от 10,00 часа, в гр. Сливен, заседателна зала на ФКПДКБ, бул. „Панайот Хитов” № 1, при следния дневен ред:

 

  1. Отчет за дейността на Председателя и за дейността на УС на ФКПДКБ за 2019 год.; Проект за решения – ОСД приема отчета за дейността на Председателя и за дейността на УС на ФКПДКБ за 2019 год.
  2. Отчет за дейността на Съвета на Председателите на ФКПДКБ за 2019 год.; Проект за решение – ОСД приема отчета за дейността на СП на ФКПДКБ за 2019 г.
  3. Доклад на Контролния съвет на ФКПДКБ за 2019 год.; Проект за решение – ОСД приема доклада на КС на ФКПДКБ за 2019 год.
  4. Приемане на основните насоки и програми за дейността на ФКПДКБ за 2020 год.; Проект за решение – ОСД приема основните насоки и програми за  дейността на ФКПДКБ за 2020 год.;
  5. Предложение за проектобюджет на ФКПДКБ за 2020 год.; Проект за решение – ОСД приема бюджета на ФКПДКБ за 2020 год.
  6. Разни

 

Регистрацията на делегатите в Общото събрание на делегатите ще започне в 9, 00 часа.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава, събранието ще се проведе на същия ден от 11,00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите делегати.

 

 Писмените материали за Общото събрание на делегатите са на разположение в седалището и адреса на управление на ФКПДКБ – гр. Сливен, бул. “Панайот Хитов” № 1.

 

 

 

 

 

 

                                                                                               УС на ФКПДК в България

                                                                                                                     

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

2 × three =